هۆژان كۆیی
هۆژان كۆیی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

485

2003/10/29

بەكام فۆنت ئەتوانم هەورامی بنووسم

و: بەكام فۆنت ئەتوانم هەورامی بنووسم ...

2003/10/29

بەكام فۆنت ئەتوانم هەورامی بنووسم

و: بەكام فۆنت ئەتوانم هەورامی بنووسم ...

2003/10/29

فۆنتی یونیكود

و: فۆنتی یونیكود ...

2003/10/29

تێكست

و: تێكست ...

2003/10/29

ڕاستەوخۆ

و: ڕاستەوخۆ ...

2003/10/29

Start up

و: Start up ...

2003/10/29

ماڵپەڕەكی كوردی لەم جۆرە؟

و: ماڵپەڕەكی كوردی لەم جۆرە؟ ...

2003/10/28

ڕاستەوخۆ

و: ڕاستەوخۆ ...

2003/10/28

ماڵپەڕەكی كوردی لەم جۆرە؟

و: ماڵپەڕەكی كوردی لەم جۆرە؟ ...

2003/10/27

ڕاستەوخۆ

و: ڕاستەوخۆ ...

2003/10/27

مێسنجر بۆ ته له فۆن

و: مێسنجر بۆ ته له فۆن ...

2003/10/27

ماڵپەڕەكی كوردی لەم جۆرە؟

و: ماڵپەڕەكی كوردی لەم جۆرە؟ ...

2003/10/27

تێكست

و: تێكست ...

پەڕەکان