هۆژان كۆیی
هۆژان كۆیی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

485

2003/11/04

هارددیسك كار دەكا، بەڵام لە مینۆتۆرەكەدا پیشانی نادا!!

و: هارددیسك كار دەكا، بەڵام لە مینۆتۆرەكەدا پیشانی نادا!! ...

2003/11/04

چاوم بەم چاتە كەوت با بزانین چی باسە لەوێ؟

و: چاوم بەم چاتە كەوت با بزانین چی باسە لەوێ؟ ...

2003/11/04

هارددیسك كار دەكا، بەڵام لە مینۆتۆرەكەدا پیشانی نادا!!

و: هارددیسك كار دەكا، بەڵام لە مینۆتۆرەكەدا پیشانی نادا!! ...

2003/11/03

به رێیزان پێوێستیم به ‌‌ (‌جاڤا كۆدێكه)( ئێچ تی ئێم ئێڵ-كۆد) بۆ ماڵپه ڕه كه م؟

و: به رێیزان پێوێستیم به ‌‌ (‌جاڤا كۆدێكه)( ئێچ تی ئێم ئێڵ-كۆد) ...

2003/11/03

هارددیسك كار دەكا، بەڵام لە مینۆتۆرەكەدا پیشانی نادا!!

و: هارددیسك كار دەكا، بەڵام لە مینۆتۆرەكەدا پیشانی نادا!! ...

2003/11/02

چۆن بتوانم ip ـەكەم بگۆڕم له كەمترین كات دا

و: چۆن بتوانم ip ـەكەم بگۆڕم له كەمترین كات دا ...

2003/11/02

به رێیزان پێوێستیم به ‌‌ (‌جاڤا كۆدێكه)( ئێچ تی ئێم ئێڵ-كۆد) بۆ ماڵپه ڕه كه م؟

و: به رێیزان پێوێستیم به ‌‌ (‌جاڤا كۆدێكه)( ئێچ تی ئێم ئێڵ-كۆد) ...

2003/11/02

تاقیكردنەوە

و: تاقیكردنەوە ...

2003/11/02

ئەمەش چەند وێنەكی windows DVD بەشی یەكەم.

و: ئەمەش چەند وێنەكی windows DVD بەشی یەكەم. ...

2003/11/02

تاقیكردنەوە

و: تاقیكردنەوە ...

2003/11/02

فۆرماتی XP

و: فۆرماتی XP ...

2003/11/01

فۆرماتی XP

و: هۆرماتی XP ...

پەڕەکان