هۆژان كۆیی
هۆژان كۆیی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

485

2003/11/05

تكایە یارمەتی !!!‌ كەس هەیە ئەم بەرنامەیەی هەبێ ؟

و: تكایە یارمەتی !!!‌ كەس هەیە ئەم بەرنامەیەی هەبێ ؟ ...

2003/11/05

تكایە یارمەتی !!!‌ كەس هەیە ئەم بەرنامەیەی هەبێ ؟

و: تكایە یارمەتی !!!‌ كەس هەیە ئەم بەرنامەیەی هەبێ ؟ ...

2003/11/05

پرسیار له نه بونه وه ی پرۆگرام

و: پرسیار له نه بونه وه ی پرۆگرام ...

2003/11/05

باشترین ئه نتی فایرۆس چیه

و: باشترین ئه نتی فایرۆس چیه ...

2003/11/04

پرسیار له نه بونه وه ی پرۆگرام

و: پرسیار له نه بونه وه ی پرۆگرام ...

2003/11/04

port

و: port ...

2003/11/04

باشترین ئه نتی فایرۆس چیه

و: باشترین ئه نتی فایرۆس چیه ...

2003/11/04

باشترین ئه نتی فایرۆس چیه

و: باشترین ئه نتی فایرۆس چیه ...

2003/11/04

ئێكسپی یەكەم ناتوانم ئوپدات بكەم

و: ئێكسپی یەكەم ناتوانم ئوپدات بكەم ...

2003/11/04

باشترین ئه نتی فایرۆس چیه

و: باشترین ئه نتی فایرۆس چیه ...

2003/11/04

port

و: port ...

2003/11/04

port

و: port ...

2003/11/04

ئێكسپی یەكەم ناتوانم ئوپدات بكەم

و: ئێكسپی یەكەم ناتوانم ئوپدات بكەم ...

پەڕەکان