هونەر
هونەر
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

138

2003/11/17

F1 كۆمپیوتەرەكەم جام ئەبێت

و: F1 كۆمپیوتەرەكەم جام ئەبێت ...

2003/11/17

كێ ئەم پیاوه ئەناسێت؟

و: كێ ئەم پیاوه ئەناسێت؟ ...

2003/11/16

F1 كۆمپیوتەرەكەم جام ئەبێت

و: F1 كۆمپیوتەرەكەم جام ئەبێت ...

2003/11/16

نه مانی پرۆگرام

و: نه مانی پرۆگرام ...

2003/11/16

لۆگۆ

و: لۆگۆ ...

2003/11/16

كێ ئەم پیاوه ئەناسێت؟

و: كێ ئەم پیاوه ئەناسێت؟ ...

2003/11/16

F1 كۆمپیوتەرەكەم جام ئەبێت

و: F1 كۆمپیوتەرەكەم جام ئەبێت ...

2003/11/15

كۆپی كردن بة نێرۆ 6

و: كۆپی كردن بة نێرۆ 6 ...

2003/11/15

F1 كۆمپیوتەرەكەم جام ئەبێت

و: F1 كۆمپیوتەرەكەم جام ئەبێت ...

2003/11/15

لۆگۆ

و: لۆگۆ ...

2003/11/15

F1 كۆمپیوتەرەكەم جام ئەبێت

و: F1 كۆمپیوتەرەكەم جام ئەبێت ...

2003/11/15

F1 كۆمپیوتەرەكەم جام ئەبێت

و: F1 كۆمپیوتەرەكەم جام ئەبێت ...

2003/11/14

لۆگۆ

و: لۆگۆ ...

پەڕەکان