دیزاینكار
دیزاینكار
%0

تۆمارکردن

2006/05/28

بەشداری

60

2006/07/22

كوردوارێز

Re: كوردوارێز ...

2006/06/18

هاک و ئاپی ئادرێس و تورک

Re: هاک و ئاپی ئادرێس و تورک ...

2006/06/14

پاش بنه مای فۆتۆ شۆپه كه م شینه

Re: پاش بنه مای فۆتۆ شۆپه كه م شینه ...

2006/06/13

پاش بنه مای فۆتۆ شۆپه كه م شینه

Re: پاش بنه مای فۆتۆ شۆپه كه م شینه ...

2006/06/13

پاش بنه مای فۆتۆ شۆپه كه م شینه

Re: پاش بنه مای فۆتۆ شۆپه كه م شینه ...

2006/06/07

چۆن بتوانم وێنه ێه ك پاشه كه وت بكه م پاش بناماکه ی ده رنه که وێت

Re: چۆن بتوانم وێنه ێه ك پاشه كه وت بكه م پاش بناماکه ی ده رنه ک ...

2006/05/31

نەزانین عەیب نییە!!!

Re: نەزانین عەیب نییە!!! ...

2006/05/31

نەزانین عەیب نییە!!!

Re: نەزانین عەیب نییە!!! ...

2006/05/31

نەزانین عەیب نییە!!!

Re: نەزانین عەیب نییە!!! ...

2006/05/31

نەزانین عەیب نییە!!!

Re: نەزانین عەیب نییە!!! ...

2006/05/31

نەزانین عەیب نییە!!!

Re: نەزانین عەیب نییە!!! ...

2006/05/29

نەرمەکاڵا بۆ سێرڤەری رادیۆ

Re: نەرمەکاڵا بۆ سێرڤەری رادیۆ ...

2006/05/29

نەرمەکاڵا بۆ سێرڤەری رادیۆ

Re: نەرمەکاڵا بۆ سێرڤەری رادیۆ ...

پەڕەکان