ئاسۆ نادری
ئاسۆ نادری
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

324

2004/10/13

چۆن گۆرانی له مالپه ر به س بۆ گوێ گرتن بێت

Re: چۆن گۆرانی له مالپه ر به س بۆ گوێ گرتن بێت ...

2004/10/13

چۆن گۆرانی له مالپه ر به س بۆ گوێ گرتن بێت

Re: چۆن گۆرانی له مالپه ر به س بۆ گوێ گرتن بێت ...

2004/10/13

دانانی ڤیدیۆ له مه ڵپه ر؟

Re: دانانی ڤیدیۆ له مه ڵپه ر؟ ...

2004/10/13

چۆن گۆرانی له مالپه ر به س بۆ گوێ گرتن بێت

Re: چۆن گۆرانی له مالپه ر به س بۆ گوێ گرتن بێت ...

2004/10/13

چۆن گۆرانی له مالپه ر به س بۆ گوێ گرتن بێت

Re: چۆن گۆرانی له مالپه ر به س بۆ گوێ گرتن بێت ...

2004/10/10

windws update

Re: windws update ...

2004/09/29

ڕەکلامە خەریکە شێتم بکات

Re: ڕەکلامە خەریکە شێتم بکات ...

2004/09/17

startpage

Re: startpage ...

2004/09/15

فایلی جۆری رار.

Re: فایلی جۆری رار. ...

2004/09/15

فایلی جۆری رار.

Re: فایلی جۆری رار. ...

2004/09/12

anti virus

Re: anti virus ...

2004/09/12

anti virus

Re: anti virus ...

2004/09/09

کۆنڤێرته ر

Re: کۆنڤێرته ر ...

پەڕەکان