تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 پرسیار و وەڵام
بابەتی داخراو نێتسكەیپ
۔2002/09/05۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو یونیكۆد
۔2002/09/04۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
3
بابەتی داخراو پرسيار
۔2002/08/30۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
6
بابەتی داخراو ‌تاریخ به كوردی
۔2002/08/30۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
4
بابەتی داخراو دەست خۆشی
۔2002/08/30۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو تێبینی
۔2002/08/29۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو پسیار
۔2002/08/28۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو پیتەكان
۔2002/08/28۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو كیبۆردی عەرەبی
۔2002/08/17۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو بوونی دوو دژه ڤا‌یروس له ناو 1 كۆمپیته ر هیچ كێشه درووست ده بێ ؟
۔2002/08/14۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1

پەڕەکان