تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 پرسیار و وەڵام
بابەتی داخراو help
۔2002/10/03۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو خێرایی ئه نته رنێت
۔2002/10/02۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو پرسیار
۔2002/09/30۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
3
بابەتی داخراو جاڤاسكریپت
۔2002/09/30۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو دەنگی پالتالك
۔2002/09/29۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
3
بابەتی داخراو بۆ وب ماسترێ ئەم سايته بەنرخه
۔2002/09/27۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
3
بابەتی داخراو زمانی پرۆگرام
۔2002/09/23۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
6
بابەتی داخراو سازكردنی ماڵپەر بۆ VOA-kurdish
۔2002/09/23۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
3
بابەتی داخراو ئه كرۆبات
۔2002/09/18۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو یارمەتی
۔2002/09/10۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1

پەڕەکان