تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 پرسیار و وەڵام
بابەتی داخراو پرسیار بۆ ژووری پالتالك
۔2002/10/26۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
4
بابەتی داخراو PhP
۔2002/10/26۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
3
بابەتی داخراو پرسیار .دۆونلۆئاد
۔2002/10/24۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
3
بابەتی داخراو پیتی (ه)
۔2002/10/24۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو فره یم
۔2002/10/24۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو ده رباری كامیرا
۔2002/10/22۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
3
بابەتی داخراو موسیك
۔2002/10/21۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو پرسیار
۔2002/10/21۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو هارددیسك
۔2002/10/21۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو pagemaker 7
۔2002/10/20۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1

پەڕەکان