تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 پرسیار و وەڵام
بابەتی داخراو كوردی بۆ نێو داتابەیس
۔2002/11/10۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو دەست خۆش!!!
۔2002/11/08۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو فۆنت
۔2002/11/07۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو گۆرینیword.doc بۆPDF
۔2002/11/06۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
4
بابەتی داخراو پرۆگرامی anfy
۔2002/11/06۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
3
بابەتی داخراو he kurdish fonts on this site
۔2002/11/05۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
9
بابەتی داخراو پرسیار
۔2002/11/05۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو پرسیار
۔2002/11/03۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو با شترین سایتی كوردی
۔2002/10/28۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو بەش كردنی هاردیسك
۔2002/10/28۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2

پەڕەکان